Sumadija

НАГРАДЕ петог ЈоакимИнтерФеста

Posted on


Крагујевац
Дана 15.10.2010. године
Жири петог ЈоакимИнтерФеста у саставу Боро Драшковић, председник, Драгана Бошковић и Славко Милановић видео је све представе и једногласно донео следеће одлуке:
Да се Јоакимова награда за женску улогу додели Медихи Муслиовић за улогу Госпођице Јулије у истоименој драми Аугуста Стриндберга у режији Градимира Гојера у извођењу Народног позоришта из Сарајева. Награда се додељује за тумачење интимног позоришта, сложених међуодноса између жене и мушкарца.
Јоакимову награду за мушку улогу жири је доделио Анастасу Попдимитрову за улогу Романа Хлудова у представи Сањајући бег Михаила Булгакова у режији Николаја Пољакова Драмско-луткарског театра из Враце, Бугарска. Награда се додељује за потресно тумачење људске судбине у револуцији;
и
Тонију Михајловском за улогу Јеронима у представи Црвена магија Мишела Де Гелдерода у режији Владимира Милчина (НУЦК Антон Панов, Струмица, Македонија). Награда се додељује за свестрано тумачење компликоване глумачке партитуре.
Јоакимова награда за музику додељује се Андресу Маријано Ортеги у представи Сан летње ноћи у режији Золтана Пушкаша театра Ujvideki sinhaz из Новог Сада. Музика као да није писана у нотном систему него у телима глумаца који играју.
Да се Јоакимова награда за визуелни идентитет додели представи Све о љубави редитеља Алексеја Кузељног у извођењу Украјинског позоришта Сузирја.
Јоакимову специјалну награду жири је доделио представи Ја пробам да полетим аутора Ђанфранка Берардија Compagnia Berardi-Casolari, Teatro Stabile di Calabria, Festival Internazionale Castel dei Mondi, Associazione Musicale Auditorium (Рим, Италија) за естетску емоцију, чисту и радосну, изазвану у раздраганом гледалишту.
Јоакимова награда за режију додељена је Ивани Вујић за редитељско истраживање пута ка поетици нове објективности кроз све елементе сценског израза, у представи Пионири у Инголштату Марилујзе Флајсер, Књажевско-српског театра из Крагујевца.
Јоакимова награда за најбољу представу додељена је представи Сан летње ноћи у режији Золтана Пушкаша театра Ujvideki sinhaz из Новог Сада. У представи је чаролија сна летње ноћи остварена без речи кроз безброј облика покрета: жесток ритам и енергија.
Награду публике, са просечном оценом 9,94 добила је представа рађена у продукцији Compagnia Berardi-Casolari, Teatro Stabile di Calabria, Festival Internazionale Castel dei Mondi, Associazione Musicale Auditorium (Рим, Италија) ЈА ПРОБАМ ДА ПОЛЕТИМ у режији Ђанфранка Берардија.
Advertisements

AWARDS of 5th JoakimInterFest

Posted on Updated on

5th International Small Scene Theatre Festival

REVELATION OF CONTEMPORANEITY

Selection of this years performances, coming from different cultural, social and political environments, give a new light on relation between drama inheritance and tradition, each in its own way. They are asking essential questions and research the relation between individual and history and the world in an acceptable and contemporary lucid way. Having no intention of embellishing past, they evaluate and critically consider on giving an authentic interpretation of a modern artist in a best possible way.
Dragan Jakovljevic, Selector

Jury of the 5th JoakimInterFest consisted of Boro Draskovic (Chairman), Dragana Boskovic and Slavko Milanovic had seen all plays and unanimously decided:
That the Joakim’s award for the best female character role goes to Mediha Musliovic for the role of Miss Julie in August Strindberg’s drama of the same name, directed by Gradimir Gojer, performed by National Theatre from Sarajevo. The award is given for interpretation of intimate theatre, complex relations between woman and man.
Joakim’s award for the best male character role jury gave to Anastas Popdimitrov for the role of Roman Hludov in Dreaming Of Escape based on Mikhail Bulgakov’s play, directed by Nikolai Poljakov, performed by Dramatic-puppet Theatre from Vratsa, Bulgaria. The award is given for affecting interpretation of human destiny in revolution.
And to Toni Mihajlovski for the role of Jeronimo in play Red Magic, based on Michel de Ghelderode’s work, directed by Vladimir Milicin (Anton Panov, Strumica, Macedonia). The award is given for versatile interpretation of complicated acting score.
Joakim’s award for music goes to Andres Mariano Ortega for the music in Midsummer Night’s Dream, directed by Zoltan Puskas, performed by Ujvideki Szinhaz Theatre from Novi Sad. The music as if it is not written in the musical staff but in the bodies of the actors which are performing.
Joakim’s award for visual identity goes to the play All about Love, directed by Aleksey Kuzhelney, performed by Ukraine theatre Suzirya.
Joakim’s special award Jury gave to the play I Try to Fly by Gianfranco Berardi, Compagnia Berardi-Casolari, Teatro Stabile di Calabria, Festival Internazionale Castel dei Mondi, Associazione Musicale Auditorium (Rome, Italy) for aesthetic emotion, pure and joyful that wascaused in cheerful audience.
Joakim’s award for the best director goes to Ivana Vujic for directining researching of the road towards poetics of new objecitvity through all ellements of scenic expression in play Pioneers in Ingolstadt, based on Marieluise Flaisser, performed by Knjazevsko-srpski Theatre from Kragujevac.
Joakim’s award for the best play is given to the Midsummer Night’s Dream, directed by Zoltan Puskas, performed by Ujvideki Szinhaz from Novi Sad. In this play the magic of Midsummer Night’s Dream was realized without words through myriad forms of movement: hearty rhythm and energy.
Audience award with an average rating of unbelievable 9,94, got the play I Try to Fly performed by Berardi-Casolari Italian Troup from Calabria, second best play according to audience is Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream performed by Ujvideki szinhaz from Novi Sad, with average rating 9,70, and the third place with average rating 9,40 is the play The Tale of Ivan vs. Ivan performed by Talk Is Free theatre from Barrie, Canada, directed by Sasha Lukac.


AWARDS of 5th JoakimInterFest

Posted on Updated on

5th International Small Scene Theatre Festival

REVELATION OF CONTEMPORANEITY

Selection of this years performances, coming from different cultural, social and political environments, give a new light on relation between drama inheritance and tradition, each in its own way. They are asking essential questions and research the relation between individual and history and the world in an acceptable and contemporary lucid way. Having no intention of embellishing past, they evaluate and critically consider on giving an authentic interpretation of a modern artist in a best possible way.
Dragan Jakovljevic, Selector

Jury of the 5th JoakimInterFest consisted of Boro Draskovic (Chairman), Dragana Boskovic and Slavko Milanovic had seen all plays and unanimously decided:
That the Joakim’s award for the best female character role goes to Mediha Musliovic for the role of Miss Julie in August Strindberg’s drama of the same name, directed by Gradimir Gojer, performed by National Theatre from Sarajevo. The award is given for interpretation of intimate theatre, complex relations between woman and man.
Joakim’s award for the best male character role jury gave to Anastas Popdimitrov for the role of Roman Hludov in Dreaming Of Escape based on Mikhail Bulgakov’s play, directed by Nikolai Poljakov, performed by Dramatic-puppet Theatre from Vratsa, Bulgaria. The award is given for affecting interpretation of human destiny in revolution.
And to Toni Mihajlovski for the role of Jeronimo in play Red Magic, based on Michel de Ghelderode’s work, directed by Vladimir Milicin (Anton Panov, Strumica, Macedonia). The award is given for versatile interpretation of complicated acting score.
Joakim’s award for music goes to Andres Mariano Ortega for the music in Midsummer Night’s Dream, directed by Zoltan Puskas, performed by Ujvideki Szinhaz Theatre from Novi Sad. The music as if it is not written in the musical staff but in the bodies of the actors which are performing.
Joakim’s award for visual identity goes to the play All about Love, directed by Aleksey Kuzhelney, performed by Ukraine theatre Suzirya.
Joakim’s special award Jury gave to the play I Try to Fly by Gianfranco Berardi, Compagnia Berardi-Casolari, Teatro Stabile di Calabria, Festival Internazionale Castel dei Mondi, Associazione Musicale Auditorium (Rome, Italy) for aesthetic emotion, pure and joyful that wascaused in cheerful audience.
Joakim’s award for the best director goes to Ivana Vujic for directining researching of the road towards poetics of new objecitvity through all ellements of scenic expression in play Pioneers in Ingolstadt, based on Marieluise Flaisser, performed by Knjazevsko-srpski Theatre from Kragujevac.
Joakim’s award for the best play is given to the Midsummer Night’s Dream, directed by Zoltan Puskas, performed by Ujvideki Szinhaz from Novi Sad. In this play the magic of Midsummer Night’s Dream was realized without words through myriad forms of movement: hearty rhythm and energy.
Audience award with an average rating of unbelievable 9,94, got the play I Try to Fly performed by Berardi-Casolari Italian Troup from Calabria, second best play according to audience is Shakespeare’s Midsummer Night’s Dream performed by Ujvideki szinhaz from Novi Sad, with average rating 9,70, and the third place with average rating 9,40 is the play The Tale of Ivan vs. Ivan performed by Talk Is Free theatre from Barrie, Canada, directed by Sasha Lukac.


Boro Drashkovic THE BALANCE JoakimInterFest

Posted on Updated on

THEATRICAL AUTHOBIOGRAPHY OF BORO DRASHKOVIC

THE BALANCE OF SERBIAN GROTOWSKI

At side programme of the 5th JoakimInterFest, on Monday October 11th, a book ‘The Balance’ written by our famous theatrical and film director and drama pedagogue, Professor Boro Drashkovic, was promoted on the ‘Ljuba Tadic’ stage (small stage), Knazevsko-srpski teatar and the book was published by publishing house ‘KOV’ – Knjizevna opstina Vrsac.
Mirko Demic, writer from Kragujevac, Dragana Boshkovic, theatre expert and dramaturge Slavko Milanovic, spoke at the promotion of Drashkovic’s book.
‘Boro Drashkovic is not only theatrical and film director, he is one of ours unavoidable interpreter and philosopher of theatrical art. In his first text, Boro does not hide his attitude, so he writes: ‘It is good for everyone to begin by taking his heretical obligation, so that everything has lost its control from going to theatre.’ Little further, and more clearly, showing his (dis)satisfaction with the world and its theatre he writes: ‘To be against is same as to be young.’ Boro does not let go anything to the superficial interpreters of his intentions, he is clear:’…to break down the usual manner of speech, movement, comprehension of the rhythm, and again, with all our strength, to show something unusual as the most common thing.’ And finally ‘the balance that makes sense is seen through rebellion’ Demic looked on sentences from Drashkovic’s book and added that through this book, as well as Boro’s previous books, the reader has rare privilege to peer into Boro’s stage directions, from the first row.
‘It is not easy to talk about Boro’s books. Those books were some kind of guide for us who are in this profession. Before, I thought that those books were beyond my artistic experience, and today, I consider that those books are beyond my life experience. With the treasury of his wisdom, through learning us about theatre and film, Boro teaches us about life. Boro is opening a new world for us in his books, and that is the world created for all options, he is not just some historian of theatre, but a man who brings his experience into theatre’ Dragana Boskovic said, and according to her, Boro has a mission in our theatre and therefore he is Serbian Grotowski.
In her opinion, there were not enough Drashkovic’s plays in our theatre in last 30 years, and still, he is director of some of the biggest hits in the history of our theatre.
‘If we had been wise nation, which we are not, and if we had had more consciousness so there was a theatrical institute , Boro would have been its founder’ she concluded.
‘According to me, the book ‘Balance’ is some kind of Drashkovic’s theatrical autobiography because it includes the period of his first professional direction to his latest works.’
Author gave thanks for nice words, and he especially thanked to his closest associate, his wife Maja Drashkovic (who was not here because of business commitments) and to the editor of ‘Insomnia’ edition, in which ‘Balance’ came out, Petar Krdu, who was also announced as a speaker but did not show up from unknown reasons.

Боро Драшковић – ЈоакимИнтерФест
ПОЗОРИШНА АУТОБИОГРАФИЈА БОРА ДРАШКОВИЋА
РАВНОТЕЖА СРПСКОГ ГРОТОВСКОГ

У оквиру пратећег програма 5. ЈоакимИнтерФеста, у понедељак, 11. октобра на Сцени Љуба Тадић (мала сцена) крагујевачког Књажевско-српског театра промовисана је књига нашег познатог позоришног и филмског редитеља и драмског педагога, професора Бора Драшковића Равнотежа коју је објавила издавачка кућа КОВ – Књижевна општина Вршац.
На промоцији Драшковићеве књиге говорили су крагујевачки књижевник Мирко Демић, театролог Драгана Бошковић и драматург Славко Милановић.
– Боро Драшковић није само позоришни и филмски редитељ, он је један од наших незаобилазних тумача и мислилаца позоришне уметности. Већ у првом тексту („Јонеско и антијезик”) Боро не крије свој став, па пише: „Ваљада свако почиње преузимајући јеретичку обавезу да од његова доласка у позориште све изгуби равнотежу”. А мало даље, још јасније, исказујући своје (не)задовољство светом и његовим позориштем: „Бити против је исто што и бити млад”. Боро ништа не препушта површним тумачима својих интенција, он је јасан: „…срушити уобичајени начин говора, покрета, схватања ритма, а опет, упети се свом снагом да оно што је необично покажемо као најсвакидашњију ствар”. И, коначно, „кроз побуну се успоставља равнотежа која има смисла”, осврнуо се Демић на сентенце из Драшковићеве књиге, додавши да кроз ову књигу, као и кроз претходне Борине књиге, читалац има ретку привилегију да завири у редитељеве дидаскалије првог реда.
– Није лако говорити о Бориним књигама. За нас који се бавимо овим послом оне су биле нека врста водиље. Раније сам мислила да оне, на жалост надрастају моје уметничко искуство, данас сматрам да надрастају и моје животно искуство. Ризницом своје мудрости, учећи нас о позоришту и филму, Боро нас учи о животу. У својим књигама Боро нам отвара један нови свет и то свет отворен за све опције и то не само као пуки историчар позоришта већ као неко ко у њега учитава своје искуство, рекла је Драгана Бошковић по којој Драшковић има мисију у нашем позоришту и због чега је он српски Гротовски.
По њој, није било довољно Драшковићевих представа у последњих 30 година, а, ипак је он редитељ неких од највећих хитова у историји нашег позоришта.
– Да смо мудра нација, као што нисмо, и да имамо мало више слуха па да код нас постоји позоришни институт Боро би био његов родоначелник, закључила је она.
За Славка Милановића велика је срећа да је Драшковић, за разлику од многих својих колега и вршњака, рано почео да пише, упоредо се бавећи режијом.
– По мени књига „Равнотежа” је нека врста Драшковићеве позоришне аутобиографије јер обухвата период од његове прве професионалне режије, па све до последњих радова.
Сам аутор захваливши се на лепим речима, посебно се захвалио својој најближој сарадници, супрузи Маји Драшковић (која је због пословних обавеза одсуствовала са промоције) као и уреднику едиције „Несаница” у којој је „Равнотежа” изашла, господину Петру Крдуу који је такође био најављен као говорник али се из непознатих разлога није појавио.

Боро Драшковић – ЈоакимИнтерФест

Posted on Updated on

ПОЗОРИШНА АУТОБИОГРАФИЈА БОРА ДРАШКОВИЋА
РАВНОТЕЖА СРПСКОГ ГРОТОВСКОГ

У оквиру пратећег програма 5. ЈоакимИнтерФеста, у понедељак, 11. октобра на Сцени Љуба Тадић (мала сцена) крагујевачког Књажевско-српског театра промовисана је књига нашег познатог позоришног и филмског редитеља и драмског педагога, професора Бора Драшковића Равнотежа коју је објавила издавачка кућа КОВ – Књижевна општина Вршац.
На промоцији Драшковићеве књиге говорили су крагујевачки књижевник Мирко Демић, театролог Драгана Бошковић и драматург Славко Милановић.
– Боро Драшковић није само позоришни и филмски редитељ, он је један од наших незаобилазних тумача и мислилаца позоришне уметности. Већ у првом тексту („Јонеско и антијезик”) Боро не крије свој став, па пише: „Ваљада свако почиње преузимајући јеретичку обавезу да од његова доласка у позориште све изгуби равнотежу”. А мало даље, још јасније, исказујући своје (не)задовољство светом и његовим позориштем: „Бити против је исто што и бити млад”. Боро ништа не препушта површним тумачима својих интенција, он је јасан: „…срушити уобичајени начин говора, покрета, схватања ритма, а опет, упети се свом снагом да оно што је необично покажемо као најсвакидашњију ствар”. И, коначно, „кроз побуну се успоставља равнотежа која има смисла”, осврнуо се Демић на сентенце из Драшковићеве књиге, додавши да кроз ову књигу, као и кроз претходне Борине књиге, читалац има ретку привилегију да завири у редитељеве дидаскалије првог реда.
– Није лако говорити о Бориним књигама. За нас који се бавимо овим послом оне су биле нека врста водиље. Раније сам мислила да оне, на жалост надрастају моје уметничко искуство, данас сматрам да надрастају и моје животно искуство. Ризницом своје мудрости, учећи нас о позоришту и филму, Боро нас учи о животу. У својим књигама Боро нам отвара један нови свет и то свет отворен за све опције и то не само као пуки историчар позоришта већ као неко ко у њега учитава своје искуство, рекла је Драгана Бошковић по којој Драшковић има мисију у нашем позоришту и због чега је он српски Гротовски.
По њој, није било довољно Драшковићевих представа у последњих 30 година, а, ипак је он редитељ неких од највећих хитова у историји нашег позоришта.
– Да смо мудра нација, као што нисмо, и да имамо мало више слуха па да код нас постоји позоришни институт Боро би био његов родоначелник, закључила је она.
За Славка Милановића велика је срећа да је Драшковић, за разлику од многих својих колега и вршњака, рано почео да пише, упоредо се бавећи режијом.
– По мени књига „Равнотежа” је нека врста Драшковићеве позоришне аутобиографије јер обухвата период од његове прве професионалне режије, па све до последњих радова.
Сам аутор захваливши се на лепим речима, посебно се захвалио својој најближој сарадници, супрузи Маји Драшковић (која је због пословних обавеза одсуствовала са промоције) као и уреднику едиције „Несаница” у којој је „Равнотежа” изашла, господину Петру Крдуу који је такође био најављен као говорник али се из непознатих разлога није појавио.

THEATRICAL AUTHOBIOGRAPHY OF BORO DRASHKOVIC

THE BALANCE OF SERBIAN GROTOWSKI

At side programme of the 5th JoakimInterFest, on Monday October 11th, a book ‘The Balance’ written by our famous theatrical and film director and drama pedagogue, Professor Boro Drashkovic, was promoted on the ‘Ljuba Tadic’ stage (small stage), Knazevsko-srpskog theatre and the book was published by publishing house ‘KOV’ – Knjizevna opstina Vrsac.
Mirko Demic, writer from Kragujevac, Dragana Boshkovic, theatre expert and dramaturge Slavko Milanovic, spoke at the promotion of Drashkovic’s book.
‘Boro Drashkovic is not only theatrical and film director, he is one of ours unavoidable interpreter and philosopher of theatrical art. In his first text, Boro does not hide his attitude, so he writes: ‘It is good for everyone to begin by taking his heretical obligation, so that everything has lost its control from going to theatre.’ Little further, and more clearly, showing his (dis)satisfaction with the world and its theatre he writes: ‘To be against is same as to be young.’ Boro does not let go anything to the superficial interpreters of his intentions, he is clear:’…to break down the usual manner of speech, movement, comprehension of the rhythm, and again, with all our strength, to show something unusual as the most common thing.’ And finally ‘the balance that makes sense is seen through rebellion’ Demic looked on sentences from Drashkovic’s book and added that through this book, as well as Boro’s previous books, the reader has rare privilege to peer into Boro’s stage directions, from the first row.
‘It is not easy to talk about Boro’s books. Those books were some kind of guide for us who are in this profession. Before, I thought that those books were beyond my artistic experience, and today, I consider that those books are beyond my life experience. With the treasury of his wisdom, through learning us about theatre and film, Boro teaches us about life. Boro is opening a new world for us in his books, and that is the world created for all options, he is not just some historian of theatre, but a man who brings his experience into theatre’ Dragana Boskovic said, and according to her, Boro has a mission in our theatre and therefore he is Serbian Grotowski.
In her opinion, there were not enough Drashkovic’s plays in our theatre in last 30 years, and still, he is director of some of the biggest hits in the history of our theatre.
‘If we had been wise nation, which we are not, and if we had had more consciousness so there was a theatrical institute , Boro would have been its founder’ she concluded.
‘According to me, the book ‘Balance’ is some kind of Drashkovic’s theatrical autobiography because it includes the period of his first professional direction to his latest works.’
Author gave thanks for nice words, and he especially thanked to his closest associate, his wife Maja Drashkovic (who was not here because of business commitments) and to the editor of ‘Insomnia’ edition, in which ‘Balance’ came out, Petar Krdu, who was also announced as a speaker but did not show up from unknown reasons.

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Posted on Updated on

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Proclaiming the idea Kragujevac Teatropolis, Knjazevsko-srpski theatre and Direction of JoakimFest, iniciated foundation of JoakimInterFest (International Small Scene Theatre Festival) in 2006, with the idea to represent every year some of the essential theatrical values connected with research and inovative tematic.
JoakimInterFest is held every year from October 7th to 15th on scenes of Knjazevsko-srpski Theatre and other places in Kragujevac Teatropolis. Selector of the festival is Dragan Jakovljevic.
At the previous Festivals (including the fifth one coming) participated theatres from 19 countries (Russia, USA, Great Britain, Italy, Spain, Denmark, Romania, Slovakia, Poland, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbian Republic Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Ukraine and Canada) and was performed 61 play.
In a very short time JoakimInterFest becomes Festival of a special meaning for Serbia, and according to number of participants from world theatrical centers one of the prestigious Festivals in central Europe.
Sponsors of Festival are Ministry of Culture Republic of Serbia and the City of Kragujevac.

REVELATION OF CONTEMPORANEITY

Repertoire of the 5th JoakimInterFest is composed of performances of different genres and director’s poetics, based mostly on classic plays of classic drama writers in contemporary theatrical interpretation. Whether they are basics, literal specimen, or only an inspiration for inventive director’s imagination or an extremely unconventional theatrical approach, performances testify to marvelous esthetic energy.
Selection of this year’s performances, coming from different cultural, social and political environments, give a new light on relation between drama inheritance and tradition, each in its own way. They are asking essential questions and research the relation between individual and history and the world in an acceptable and contemporary lucid way. Having no intention of embellishing past, they evaluate and critically consider on giving an authentic interpretation of a modern artist in a best possible way.
In an exceptional profusion of themes and diversity of ideas, attempting to search for a new interpretation of theatrical expressions in works of Shakespeare, Bulgakov, Strindberg and Gogol, and some younger, but nonetheless important authors like Marieluise Fleisser, Michel de Ghelderode, Mircea Stefanescu, Alexander Olsen, performed in a new director’s and acting tonality, we will dream another Joakim’s dream in Kragujevac Teatropolis, becoming and staying a part of Europe and the world in these hard times. Our friends from Macedonia, Romania, Bulgaria, Italy, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Canada, Russia and Serbia will help us with this, like they did previous years.

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Posted on Updated on

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Proclaiming the idea Kragujevac Teatropolis, Knjazevsko-srpski theatre and Direction of JoakimFest, iniciated foundation of JoakimInterFest (International Small Scene Theatre Festival) in 2006, with the idea to represent every year some of the essential theatrical values connected with research and inovative tematic.
JoakimInterFest is held every year from October 7th to 15th on scenes of Knjazevsko-srpski Theatre and other places in Kragujevac Teatropolis. Selector of the festival is Dragan Jakovljevic.
At the previous Festivals (including the fifth one coming) participated theatres from 19 countries (Russia, USA, Great Britain, Italy, Spain, Denmark, Romania, Slovakia, Poland, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbian Republic Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Ukraine and Canada) and was performed 61 play.
In a very short time JoakimInterFest becomes Festival of a special meaning for Serbia, and according to number of participants from world theatrical centers one of the prestigious Festivals in central Europe.
Sponsors of Festival are Ministry of Culture Republic of Serbia and the City of Kragujevac.

REVELATION OF CONTEMPORANEITY

Repertoire of the 5th JoakimInterFest is composed of performances of different genres and director’s poetics, based mostly on classic plays of classic drama writers in contemporary theatrical interpretation. Whether they are basics, literal specimen, or only an inspiration for inventive director’s imagination or an extremely unconventional theatrical approach, performances testify to marvelous esthetic energy.
Selection of this year’s performances, coming from different cultural, social and political environments, give a new light on relation between drama inheritance and tradition, each in its own way. They are asking essential questions and research the relation between individual and history and the world in an acceptable and contemporary lucid way. Having no intention of embellishing past, they evaluate and critically consider on giving an authentic interpretation of a modern artist in a best possible way.
In an exceptional profusion of themes and diversity of ideas, attempting to search for a new interpretation of theatrical expressions in works of Shakespeare, Bulgakov, Strindberg and Gogol, and some younger, but nonetheless important authors like Marieluise Fleisser, Michel de Ghelderode, Mircea Stefanescu, Alexander Olsen, performed in a new director’s and acting tonality, we will dream another Joakim’s dream in Kragujevac Teatropolis, becoming and staying a part of Europe and the world in these hard times. Our friends from Macedonia, Romania, Bulgaria, Italy, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Canada, Russia and Serbia will help us with this, like they did previous years.