Sumadija

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Posted on Updated on

FIVE YEARS OF JOAKIMINTERFEST

Proclaiming the idea Kragujevac Teatropolis, Knjazevsko-srpski theatre and Direction of JoakimFest, iniciated foundation of JoakimInterFest (International Small Scene Theatre Festival) in 2006, with the idea to represent every year some of the essential theatrical values connected with research and inovative tematic.
JoakimInterFest is held every year from October 7th to 15th on scenes of Knjazevsko-srpski Theatre and other places in Kragujevac Teatropolis. Selector of the festival is Dragan Jakovljevic.
At the previous Festivals (including the fifth one coming) participated theatres from 19 countries (Russia, USA, Great Britain, Italy, Spain, Denmark, Romania, Slovakia, Poland, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Macedonia, Serbian Republic Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Ukraine and Canada) and was performed 61 play.
In a very short time JoakimInterFest becomes Festival of a special meaning for Serbia, and according to number of participants from world theatrical centers one of the prestigious Festivals in central Europe.
Sponsors of Festival are Ministry of Culture Republic of Serbia and the City of Kragujevac.

REVELATION OF CONTEMPORANEITY

Repertoire of the 5th JoakimInterFest is composed of performances of different genres and director’s poetics, based mostly on classic plays of classic drama writers in contemporary theatrical interpretation. Whether they are basics, literal specimen, or only an inspiration for inventive director’s imagination or an extremely unconventional theatrical approach, performances testify to marvelous esthetic energy.
Selection of this year’s performances, coming from different cultural, social and political environments, give a new light on relation between drama inheritance and tradition, each in its own way. They are asking essential questions and research the relation between individual and history and the world in an acceptable and contemporary lucid way. Having no intention of embellishing past, they evaluate and critically consider on giving an authentic interpretation of a modern artist in a best possible way.
In an exceptional profusion of themes and diversity of ideas, attempting to search for a new interpretation of theatrical expressions in works of Shakespeare, Bulgakov, Strindberg and Gogol, and some younger, but nonetheless important authors like Marieluise Fleisser, Michel de Ghelderode, Mircea Stefanescu, Alexander Olsen, performed in a new director’s and acting tonality, we will dream another Joakim’s dream in Kragujevac Teatropolis, becoming and staying a part of Europe and the world in these hard times. Our friends from Macedonia, Romania, Bulgaria, Italy, Ukraine, Bosnia and Herzegovina, Canada, Russia and Serbia will help us with this, like they did previous years.

Advertisements

Пет година ЈоакимИнтерФеста

Posted on Updated on

ПЕТ ГОДИНА ЈОАКИМИНТЕРФЕСТА
Прокламујући идеју Крагујевац Театрополис, Књажевско-српски театар и Дирекција ЈоакимФеста иницирали су 2006. године оснивање ЈоакимИнтерФеста (Међународног позоришног фестивала малих сцена) са идејом да сваке године представе неку од есенцијалних позоришних вредности повезаних пре свега истаживачком и иновативном тематиком.
ЈоакимИнтерФест се сваке године одржава од 7-15. октобра на сценама Књажевско-српског театра и другим просторима у Крагујевцу Театрополису. Фестивал је селективног типа и његов стални селектор је редитељ Драган Јаковљевић.
На досадашњим фестивалима (рачунајући и овај пети који је пред нама) учествовали су театри из 19 земаља (Русија, САД, Велика Британија, Италија, Шпанија, Данска, Румунија, Словачка, Пољска, Бугарска, Словенија, Хрватска, Македонија, Република Српска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Украјина, Канада) и изведена је 61 представа.
За веома кратко време ЈоакимИнтерФест постаје Фестивал од посебног значаја за државу Србију, а по мишљењу бројних учесника из светских позоришних центара и један од престижнијих Фестивала у централној Европи.
Покровитељи Фестивала су Министарство културе Републике Србије и Град Крагујевац.

Пети међународни позоришни фестивал малих сцена (5тх Интернатионал Смалл Сцене Тхеатре Фестивал) окупља позоришне ансамбле из: Македоније, Румуније, Бугарске, Италије, Украјине, Босне и Херцеговине, Русије и Србије. Драган Јаковљевић, селектор петог ЈоакимИнтерФеста, одабрао је девет позоришних представа које ће бити на репертоару Међународног позоришног фестивала малих сцена. Представа из Санкт Птербурга (Русија) изводи се у част награђених.

ОТКРИВАЊЕ САВРЕМЕНОСТИ

Репертоар 5.ЈоакимИнтерФеста компонован је од представа различитих жанрова и редитељских поетика које су засноване углавном на делима класичних драмских аутора у савременим позоришним тумачењима. Било да су основа, литерарни предложак, само инспирација за инвентивна редитељска надмаштавања или крајње неконвенционалан позоришни израз, она сведоче и данас чудесном естетском енергијом..
Представе из овогодишње селекције, иако долазе из различитих културолошких, друштвених и политичких окружења, свака на свој начин, бацају ново светло на однос према драматуршкој баштини и традицији. Постављају суштинска питања и на прихватљив и модеран начин луцидно истражују однос појединца према историји и свету. Без намере да улепшавају прошлост оне вреднују и критички промишљају дајући на најбољи могући начин аутентичну интерпретацију савременог тренутка.
У изузетном богатству тема и разноликости идеја, у покушају трагања за новим облицима позоришног изражавања у делу Шекспира, преко Булгакова, Стриндберга и Гогоља, па и до нешто млађих али ништа мање значајних аутора националних драматургија као што су Марилујзе Флајсер, Мишел де Гелдерод, Мирча Стефанеску, Александер Олсен, у новом редитељском и глумачком тоналитету, одсањаћемо у Крагујевцу Театрополису још један Јоакимов сан, постајући и остајући и у овим тешким временима део позоришне Европе и света. У томе ће нам, као и претходних година, помоћи наши пријатељи овог пута из Македоније, Румуније, Бугарске, Италије, Украјине, Босне и Херцеговине, Канаде, Русије и Србије.

JoakimInterFest

Posted on

4th International Small Scene Theatre Festival

PROTEUS DREAM


Though we are conscious of the syncretistic theatrical being, this time we have drawn our attention towards the creation of director’s, a creature of protean nature which along with each new performance changes its form and asks many delicate questions. That relentless poet of the stage, of a profound belief, each time, over and over again, re-imagines his story on better and more humane world.
Dragan Jakovljevic, Selector

Selector of Fourth JoakimInterFest 2008 is Dragan Jakovljevic, director of the Knjazevsko-srpski teatar from Kragujevac. At the Festival participate theatrical performances from USA, England, Italia, Romania, Croatia, Republic of Macedonia and Serbia. The performances these theatres are in competing for the awards. The play Dek tagoj de kapetano Postnikov of the Shelter Scene from City of Kragujevac, Serbia will be performed in the honor of the awarded.

Direction of the Festival: Dragan Jakovljevic (director), Aleksandar Miloradovic, Zoran Miljkovic, Mirjana Vujanic, Nenad Miloradovic and Nadica Ognjanovic.

Knjazevsko-srpski teatar from Kragujevac (Serbia) and Theatre Kolectiv from Manchester (England), the play Club New World Order. Writers by Harold Pinter, Hainer Muller, Plato and directed by Aleksandar Dundjerovic.
Theatre Rugantino from Zagreb (Croatia) the play God of Carnage. Written by Yasmina Reza and directed by Franka Prkovic.
Teatul Al. Davila, from Pitesti (Romania) the play Dom Juan. Written by Jean-Baptiste Poquelin Molliere and directed by Bogdan Cioaba.
Theatre Kolectiv Liverpool, Manchester and London (England) the play The Cherry Orchard. Written by Anton P. Chekhov and directed by Aleksandar Dundjerovic.
Mal dramski teatar, Bitola and Nov Teatar, Ohrid from Republic of Macedonia, the play Border. Written by Venko Andonovski and directed by Sofija Ristevska.
Mal dramski teatar from Bitola (Republic of Macedonia), the play Other Side. Written by Dejan Dukovski and directed by Martin Kocovski.
National Theatre from Uzice (Serbia), the play The Patriots. Written by Jovan Sterija Popovic and directed by Larry Zappia.
Serious Play! Theatre Ensemble from Northampton MA. (USA), the play Milosevic at the Hague. Written by Milan Dragicevich and directed by Sheryl Stoodley and Milan Dragicevich.
Teatro Koreja from Lecce (Italia), the play La Passione delle Troiane. Idea and project by Salvatore Tramacere and directed by Antonio Pizzicato and Salvatore Tramacere.
In the honor of the awarded – Shelter Stage from City of Kragujevac (Serbia) the play Dek tagoj de kapetano Postnikov. Written by Mikaelo Bronstein and directed by Milic Jovanovic.

Kragujevac Teatropolis

Awards

Joakim’s award for the best play
Joakim’s award for the director
Joakim’s awards for the actors
Joakim’s award for the visual effects
Joakim’s special award
Audience Award

Jury of the Festival at the sitting that took place on 14.10.2009. in Kragujevac, the following decissions were made, unanimously:

1. Joakim’s award for the best direction: Salvatore Tramacere and Antonio Pizzicato for the direction of LA PASSIONE DELLE TROIANA, of The Teatro Koreja from Lecce, for well thought out and contemporary reading of classical drama text and impressive audio-visual composition of various artistic elements, from traditional music of Balkan people, through ritual dance untill modern scenic expression.

2.Joakim’s award for the best play: The Cherry Orchard, Theatre Kolectiv, Manchester-London, England. The play The Cherry Orchard, in well conceived direction of Aleksandar Dunđerović, he stresses out, in an innovative and original way, universal values of Chekhov s text and places them into a contemporary context of nowadays world that has reduced spirituality to market merchandise. It is a play of strong emotions and clear message, at the same time entwined with melancholy, irony and cynicism.

3. Special Joakim’s reward (equally): SERIOUS PLAY! THEATRE ENSEMBLE, Northempton, the USA, for daring, skilled and well dramatically assembled, a mltimedial, socially engaged and neutral approach to the painful subjects that the authors, Milan Dragicevich and Sheryl Stoodley, transformed very successfully and artistically coherent into the play Milošević at the Hague, althought in the world and Serbia as well, there are some distinctively divergent, sharpened and exclusive opinions on that and to the play THE OTHER SIDE, of The Small Drama Theatre from Bitol, in which,young, avant-garde director Martin Kočovski, by using experiences of the dramaturgy blood and sperm, with his courageous assembly from Bitol, succeeds, through a clash of generations, to counterpoints the time when we used to be realistic and when we demanded impossible and a decadent and depressive present in which an individual looses himself in his own loneliness.

4. Joakim’s acting awards:
MAUREEN BRYAN, for the role of Madame Ranevsky, in play The Cherry Orchard, of Theatre Kolective, in which the British actress completely evokes the width of a Russian soul, adding to it some of plain English mentality, using the artistic means that are clear, various, emotional and well picked.
To the actors assambly Knjazevsko-srpski teatar for collective performance inthe play Club NewWorld Order, by which they justified the tradition of the oldest Serbian theatre and showed us why THEATROPOLIS in the name of the city points out that they are familiar even with non-realistic structure of the play and that they are capable of performing the play that is complex and contemporary, that gather the experiences of total and political theatre, in their own characteristical way, altogether with the director that follows the tradition of Robert Lepage.

5. Joakim’s award for visual effects: to the play THE PATRIOTS, of The National theatre from Uzice. Larry Zappia, the director, reads this classical, yet always contemporary, uncompromised Sterija’s text, in a radical, innovative way, placing it on the stage with a descent usage of adequate theatric signs: from Brecht s rules, through plain, yet suggestive spectrum of colours, untill the written messages and songs that do not let down, but emphasize the basic meanings of Sterija s text. The assembly of Uzice s national theatre has achieved the maximum of the meaning with the minimum of scenic effects.

The special acknowledgement of the jury should be given to the Direction of the JoakimInterFest for the organization, hospitality towards numerous foreign and local guests, as well as for sustaining logistic support to the festival from its foundation until today.

6. With an average grade of 9,89, the audience award goes to the host s play of Knjazevsko-srpski teatar  and Theatre Kolectiv The Club New World Order, directed by Aleksandar Dundjerovic.

www.joakimvujic.com

JoakimInterFest

Posted on

International Small Scene Theatre Festival

JoakimInterFest will be the 7th till the 15th of October in the Knjaževsko–srpski teatar from City of Kragujevac.
The Festival is named after Joakim Vujic (1772-1847), First Serbian Court Theater Director in Kragujevac 1835/36.
Knjaževsko-srpski teatar the regular host of Festival, organizer is the Direction of Festival and sponsor City of Kragujevac

Knjaževsko–srpski teatar being the institution of special significance to Serbian culture and art, the Theatre endeavours to develop other activities besides showing plays. Since 2005 the Theatre started grandiose publishing business with the magazine Joakim, founded the Gallery Joakim, ordered monographies of all the winners of the Statuette of Joakim Vujic, 2009 published the first edition book Premijera, started to research and publish drama heritage of Kragujevac. Plays are shown on Stage Joakim Vujic and Stage Ljuba Tadic, Theatreteque is also active, and from February 2007, will start to work the Stage Mija Aleksic. That is the reason why Kragujevac should bear the name of Teatropolis, which was proclaimed in 2005, on the 170th anniversary of foundation of the oldest theatre in renewed Serbia.
In 1965 this theatre also initiated Meetings of professional Theatres Joakim Vujic of Serbia (in central Serbia) and they were held every year in May in one of ten different towns, until 2003. Since 2004, the Theatre became the regular host of JoakimFest and since October 2006, also of the JoakimInterFest, The International Small Scene Theatre Festival.
First International Small Scene Theatre Festival was held in Kragujevac at Knjaževsko–srpski teatar, First in Serbian Court Theater, from October 7th to 14th, 2006. During the Festival 13 performances from 6 countries were presented (England, Romania, Slovenia, Croatia, Montenegro and Serbia) and the jury decided that the best play was Galefyrsten writen by Hening Mankell, performed by Little Theater Dusko Radovic from Belgrade, produced by Marc van der Valden.
JoakimInterFest they are members of two European organizations New European Theatre Action NETA and World Theatre Network InterAct.

AWARDS
Joakim’s award for best play
Joakim’s award for director
Joakim’s awards for actors
Joakim’s award for visual effects
Joakim’s special award
Audience award  

www.joakimvujic.com 


JоакимИнтерФест

Posted on

Међународни позоришни фестивал малих сцена

International Small Scene Theatre Festival

ЈоакимИнтерФест се одржава сваке године од 7-15. октобра у Крагујевцу, Књажевско-српском театру.
Фестивал је добио име по Јоакиму Вујићу (1772-1847), директору првог српског театра основаног у Крагујевцу 1835. године.
Домаћин Фестивала је Књажевско-српски театар, организатор Дирекција Фестивала, а главни покровитељj Град Крагујевац.
Директор Дирекције Фестивала је Драган Јаковљевић.
 

Књажевско-српски театар је најстарије српско позориште, основано 1835. године. У својој скоро два века дугој традицији постало је један од најзначајнијих бастиона српске културе. Највећа имена српског глумишта започела су своју уметничку каријеру на сцени овог позоришта. Данас, Театар своју делатност обавља на три сцене: Сцена Јоаким Вујић, Сцена Љуба Тадић и Сцена Мија Алексић. У оквиру позоришта делује Галерија Јоаким, Театротека, а активна је и издавачка делатност, Ревија Јоаким, едиција Јоакимови потомци, едиција Премијера.
Из Театра су 1965. иницирани Сусрети професионалних позоришта Србије Јоаким Вујић (централне Србије), који су сваке године у мају одржавани у другом од десетак градова, све до 2003. године. Од 2004. године сталан је домаћин ЈоакимФеста, Фестивала најбољих позоришних представа Србије по текстовима домаћих аутора,  а од октобра 2006. године и ЈоакимИнтерФеста, Међународног позоришног фестивала малих сцена.
Први ЈоакимИнтерФест је одржан у Крагујевцу, Књажевско-српском театру од 7–14. октобра 2006. године. На Фестивалу је изведено тринаест представа из шест земаља: Енглеске, Румуније, Словеније, Хрватске, Црне Горе и Србије. Жири је за најбољу представу прогласио комад Окамењени принц Хенинга Манкела у извођењу Малог позоришта Душко Радовић из Београда.
Дирекција Фестивала се труди да сваке године представи неку од есенцијалних позоришних вредности повезаних истраживачком и иновативном тематиком. Предходних година поднаслови Фестивала су били Лице и наличје (савремени и класични драмски аутор), Тесписова кола (уметност глумца), Протејев сан (стваралаштво редитеља).
За веома кратко време ЈоакимИнтерФест постаје Фестивал од посебног значаја за државу Србију, а по мишљењу бројних учесника из многих светских позоришних центара један од најпрестижнијих фестивала у централној Европи.
Од 2010. године ЈоакимИнтерФест је члан две међународне позоришне мреже, Нове европске позоришне акције НЕТА, New European Theatre Action и Међународне позоришне мреже светских позоришта ИнтерАкт, World Theatre Network InterAct.

Министарство културе jе JоакимИнтерФест препознало као фестивал од међународног, али истовремено и националног значаjа. Данас потписани Протокол jе први у Србиjи, а његов циљ jе да се фестивал стабилно развиjа. На потписивање таквог протокола могу да рачунаjу у Србиjи значаjне институциjе, манифестациjе и поjединци коjи нуде квалитетан програм. Очекуjемо врло динамичну сарадњу са институциjама и манифестациjама, и очекуjемо квалитетне програме, а све са циљем да заjеднички радимо на подизању квалитета манифестациjа. Сем JоакимИнтерФеста, извдоjени су и други квалитетни програми коjе ће Министарство културе финансирати, и то у области музичког стваралаштва, ликовних уметности, мултимедиjалних програма, као и књижевне часописе.

Висина средстава коjим ће Министарство културе суфинансирати одржавање JоакимИнтерФеста биће сваке године дефинисана према републичком буџету, али и у зависности од извештаjа тог фестивала по његовом завршетку. Крагуjевац на културноj мапи Министарства културе има веома важно место и управо подршка коjу даjемо тако значаjним манифестациjама важни су зато што на добар начин идентификуjу и политику децентрализациjе културе.

6. мај 2010. године
Министар културе
Небојша Брадић

НАГРАДЕ

Јоакимова награда за најбољу представу
Јоакимова награда за режију
Јоакимова награда за глуму
Јоакимова награда за визуелност представе
Јоакимова специјална награда
Награда публике

 www.joakimvujic.com 

JoakimFest 2010

Posted on Updated on

7th Festival of the best theatrical performances as per texts by domestic authors

Selector of Seventh JoakimFest 2010 is Dragan Jakovljevic, direktor from Kragujevac, selected is eight theatrical performances in competing for the awards.

Selectors of accompanying programme is Dragana Boskovic, theatrologist from Belgrade and Dragan Jakovljevic, director.

Direction of JoakimFest: Dragan Jakovljevic (director), Aleksandar Miloradovic, Zoran Miljkovic, Danijela Milenkovic, Mirjana Vujanic, Nenad Miloradovic and Nadica Ognjanovic.

National Theatre from Subotica, the play Banovic Strahinja. Written by Borislav Mihajlovic Mihiz and directed by Urban Andras.
Cultural Center from Indjija, the play Hipertenzija. Writen by Svetislav Basara and directed by Svetislav Basara.
National Theatre Sterija from Vrsac, the play Elektra. Writen by Danilo Kis and directed by Boro Draskovic.
Accompanying programme – Narodno pozorište Uzice, the play Crvenkapa. Writen by Aleksandar Popovic and directed by Milan Neskovic.
Knjazevsko-srpski teatar from City of Kragujevac, the play Kontumac. Writen by Djordje Milosavljevic and directed by Zanko Tomic.
National Theatre from Nis, the play Gospodja ministarka. Writen by Branislav Nusic and directed by Dusan Jovanovic.
National Theatre from Belgrade, the play Pokojnik. Writen by Branislav Nusic and directed by Egon Savin.
Belgrade Drama Theatre, the play Mesec u plamenu. Writen by Sanja Domazet and directed by Stefan Sablic.
Theatre Bosko Buha from Belgrade, the play Igra u tami. Writen by Djordje Milosavljevic and directed by Jug Radivojevic.
Accompanying programme – Mirko Babic, the play Kad su cvetale tikve. Writen by Dragoslav Mihailovic.

Boro Draskovic

Jury of the Festival:

Dragana Boskovic, theatrologist from Belgrade (Chairman),
Andjelka Nikolic, director from Belgrade,
Mirko Demic, writer from Kragujevac.

Awards

Joakim’s  award for the best play awarded to the play Banovic Strahinja writtens by Borislav Mihajlovic Mihiz and directed by Andras Urban, National Theatre from Subotica.

Joakim’s  award for the director awarded to the Boro Draskovic for the play Elektra writtens by Danilo Kis, National Theatre Stewrija from Vrsac.

Joakim’s  award for the text or adaptation awarded to the Djordje Milosavljevic for the text in the play Kontumac and directed by Zanko Tomic, Knjazevsko-srpski teatar from Kragujevac.

Joakim’s  award for the acting

Sanja Krstovic for the role Gospodja ministarka in the play Gospodja ministarka written by Branislav Nusic, National Theatre from Nis.
Aleksandar Djurica for the role Anta in the play Pokojnik written by Branislav Nusic, National Theatre from Belgrade.
Danijela Stajnfeld for the role Milena Pavlovic Barili in the play Mesec u plamenu, writtens by Sanja Domazet and directed by Stefan Sablic, Belgrade Drama Theatre.
Vladan Zivkovic for the role Sima Milosavljevic Pastrmac – Amidza in the play Kontumac written by Djordje Milosavljevic, Knjazevsko-srpski teatar from Kragujevac.

Joakim’s  award for the stage space awarded to the Boro Draskovic Nartional theatre from Vrsac, the play Elektra written by Danilo Kis.

Joakim’s  award for the costume awarded to the Marina Medenica National Theatre from Belgrade, the play Pokojnik written by Branislav Nusic.

Joakim’s  award for the musical awarded to the Lajko Feliks, National Theatre from Subotica, the play Banovic Strahinja written by Branislav Mihajlovic Mihiz.

Joakim’s  special award for the stage speech awarded to the Radovan Knezevic, Theatre Bosko Buha from Belgrade, the play Igra u tami written by Djordje Milosavljevic.

Audience award awarded to the play Mesec u plamenu writtens by Sonja Domazet and directed by Stefan Sablic, Belgrade Drama Theatre.

Official website www.joakimvujic.com

JoakimFest

Posted on

Festival of the best theatrical performances
as per texts by domestic authors

JoakimrFest will be the 7th till the 15th of May in the Knjaževsko–srpski teatar from City of Kragujevac.
The Festival is named after Joakim Vujic (1772–1847), First Serbian Court Theater Director in Kragujevac 1835/36.
Knjaževsko–srpski teatar the regular host of Festival, organizer is the Direction of Festival and sponsor City of Kragujevac.
Director of the Direction of Festival is Dragan Jakovljevic.
Selector of the Festival is named by Direction of Festival for the period of four years.
The Jury (3–5 members) is appointed by the Direction of Festival.

Knjaževsko–srpski teatar being the institution of special significance to Serbian culture and art, the Theatre endeavours to develop other activities besides showing plays. Since 2005 the Theatre started grandiose publishing business with the magazine Joakim, founded the Gallery Joakim, ordered monographies of all the winners of the Statuette of Joakim Vujic, 2009 published the first edition book Premijera, started to research and publish drama heritage of Kragujevac. Plays are shown on Stage Joakim Vujic and Stage Ljuba Tadic, Theatreteque is also active, and from February 2007, will start to work the Stage Mija Aleksic. That is the reason why Kragujevac should bear the name of Teatropolis, which was proclaimed in 2005, on the 170th anniversary of foundation of the oldest theatre in renewed Serbia.
In 1965 this theatre also initiated Meetings of professional Theatres Joakim Vujic of Serbia (in central Serbia) and they were held every year in May in one of ten different towns, until 2003. Since 2004, the Theatre became the regular host of JoakimFest and since October 2006, also of the JoakimInterFest, The International Small Scene Theatre Festival.
First JoakimFest was held in Kragujevac at Knjaževsko–srpski teatar, First in Serbian Court Theater, from May 7th to 13th, 2004. At the Festival participate theatrical performances from Uzice, Kraljevo, Nis, Krusevac and Kragujevac. Accompanying programme: Theatre from Krusevac, the play Death and The Dervish, written by Mesa Selimovic and directed by Nebojsa Bradic.


AWARDS

Joakim’s  award for best play
Joakim’s  award for director
Joakim’s  awards for actors
Joakim’s  award for the text or adaptation
Joakim’s  award for the scenography
Joakim’s  award for the costume
Joakim’s  award for the musical
Joakim’s  special award
Audience award
Official website www.joakimvujic.com